Trang chủ / Chương Trình Đào Tạo trong nước / Chương trình Đào tạo Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hệ Chính Quy Ngành Luật

Chương trình Đào tạo Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hệ Chính Quy Ngành Luật

Chương trình Đào tạo Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hệ Chính Quy Ngành Luật

1- Luật Kinh Doanh Quốc Tế

TT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
HP/BM
SỐ
TC
BỐ TRÍ CÁC HỌC KỲ
1 2 3 4 5 6 7 8
Tổng số tín chỉ 127 10 15 26 11 19 19 15 10
Kiến thức giáo dục đại cương 36 10 15 8 3
Kiến thức bắt buộc 24 7 9 5 3
1 1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1
Principles of Maxism-Leninism 1
LLNL1103 2 2
2 2 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2
Principles of Maxism-Leninism 2
LLNL1104 3 3
3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Ideology
LLTT1101 2 2
4 4 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Political revolution roadmap of the Communist Party of Vietnam
LLDL1101 3 3
5 5 Ngoại ngữ
Foreign Language
NNKC 9 3 3 3
6 6 Toán cho các nhà kinh tế 1
Mathematics for Economics 1
TOCB1105 2 2
7 7 Tin học đại cương
Basic Informatics
TIKT1109 3 3
Giáo dục thể chất
Physical Education
GDTC 4 1 1 1 1
Giáo dục quốc phòng
Military Education
GDQP 8 4 4
Kiến thức bắt buộc của Trường 12 3 6 3
8 1 Kinh tế vi mô 1
Microeconomics 1
KHMI1101 3 3
9 2 Kinh tế vĩ mô 1
Macroeconomics 1
KHMA1101 3 3
10 3 Quản lý học 1
Essentials of Management 1
QLKT1101 3 3
11 4 Quản trị kinh doanh 1
Business Management 1
QTTH1102 3 3
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 91 18 8 19 19 15 10
Kiến thức bắt buộc của Trường 6 6 0
12 2 Lý thuyết tài chính tiền tệ 1
Monetary and Financial Theories 1
NHLT1101 3 3
13 3 Nguyên lý kế toán
Accounting Principles
KTKE1101 3 3
Kiến thức chung của ngành 51 2 12 6 17 11 3
14 1 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
Doctrines of State and Law 1
LUCS1106 2 2
15 2 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
Doctrines of State and Law 1
LUCS1106 3 3
16 3 Tiếng Anh pháp lý 1
English for Law 1
LUCS1109 3 3
17 4 Luật hiến pháp
Constitutional Law
LUCS1104 3 3
18 5 Luật hành chính
Administrative Law
LUKD1105 3 3
19 6 Luật dân sự 1
Civil Law 1
LUKD1103 3 3
20 7 Luật dân sự 2
Civil Law 2
LUKD1104 3 3
21 8 Luật hình sự 1
Criminal Law 1
LUKD1106 3 3
22 9 Công pháp quốc tế
Public International Law
LUKD1101 3 3
23 10 Luật thương mại 1
Law in Commerce 1
LUKD1110 3 3
24 11 Luật thương mại 2
Law in Commerce 2
LUKD1111 3 3
25 12 Tư pháp quốc tế
Private International Law
LUKD1123 3 3
26 13 Luật tố tụng dân sự
Law on Civil Procedures
LUKD1113 3 3
27 14 Luật lao động
Labor Law
LUKD1108 3 3
28 15 Luật tố tụng hình sự
Law on Criminal Procedures
LUKD1114 2 2
29 16 Tiếng Anh pháp lý 2
English for Law 2
LUCS1110 2 2
30 17 Luật thương mại quốc tế
Law in International Commerce
LUKD1112 3 3
31 18 Luật sở hữu trí tuệ
Law on Intellectual Property
LUKD1109 3 3
Kiến thức lựa chọn của ngành
(SV tự chọn 1 học phần trong mỗi tổ hợp)
6 2 4
32 1 Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam
History of Vietnamese State and Law
LUCS1102 2 2
Lịch sử Văn minh thế giới
History of World Civilization
DLLH1107
Logic học
Logics
LUCS1103
Đại cương văn hóa Việt nam
Vietnamese culture foundation
NNTV1107
Thống kê kinh doanh
Business statistics
TKKD1105
Kinh tế đầu tư
Investment Economics
DTKT1101
33 2 Phân tích kinh doanh
Business analysis
KTQT1105 2 2
Kinh tế phát triển
Development Economics
PTKT1101
Đạo đức kinh doanh
Business Ethics
QTVH1105
Tâm lý quản lý
Psychology in Management
QLKT1102
Xây dựng văn bản pháp luật
Drafting Legal Documents
LUKD1124
Luật hình sự 2
Criminal Law 2
LUKD1107
34 3 Pháp luật môi trường
Environmental Law
LUKD1120 2 2
Luật học so sánh
Comparative Law
LUCS1105
Kinh doanh quốc tế
International Business
TMKD1102
Kiểm toán căn bản
Basic Auditing
KTKI1102
Quản trị chiến lược
Strategic Management
QTKD1103
Quản lý phát triển kinh tế địa phương
Managing Local Economic Development
QLKT1116
Kiến thức bắt buộc của chuyên ngành 12 2 4 6
34 1 Pháp luật ngân hàng
Laws on Banking
LUKD1154 2 2
35 2 Pháp luật đất đai
Land Law
LUKD1144 2 2
36 3 Pháp luật hôn nhân và gia đình
Law on Marriage and Family
LUKD1117 2 2
37 4 Pháp luật tài chính
Laws on Finance
LUKD1156 2 2
38 5 Pháp luật đầu tư
Laws on Investment
LUKD1146 2 2
39 6 Đề án môn học Luật thương mại
Essay on Law in Commerce
LUKD1131 2 2
Kiến thức lựa chọn của chuyên ngành
(SV tự chọn 1 học phần trong mỗi tổ hợp)
6 6
40 1 Pháp luật giao dịch điện tử
Laws on E- transaction
LUKD1147 2 2
2 Kỹ năng xác lập và thực hiện hợp đồng thương mại
(học bằng tiếng Anh)
Skills on formulation and execution of commercial contracts
(study in English)
LUKD1133
3 Pháp luật đấu thầu
Laws on procurement
LUKD1145
4 Pháp Luật cạnh tranh
Law on Competition
LUKD1116
5 Chuyên đề pháp luật kinh doanh bảo hiểm
Laws on Business Insurance
LUKD1128
41 1 Chuyên đề Pháp luật chứng khoán
Laws on Security trading
LUKD1127 2 2
2 Marketing căn bản
Principles of Marketing
MKMA1103
3 Quản trị kinh doanh thương mại
Commercial Business Management
TMKT1103
4 Quản trị kinh doanh Logicstic
Logistics business
TMKT1115
5 Bảo hiểm thương mại
Business Insurance
BHKT1143 2
42 1 Quản trị nhân lực
Human Resource Management
NLQT1104 2
2 Pháp luật an sinh xã hội
Laws on Social Security
LUKD1143
3 Pháp luật kinh doanh bất động sản
Real Estate Laws
LUKD1151
4 Pháp luật thi hành án
Laws on Enforcement of Judgements
LUKD1157
5 Kỹ năng tư vấn pháp luật cộng đồng
Legal advice skills
LUKD1102
Chuyên đề thực tập – Luật kinh doanh
Intership Programme – Business Law
LUKD1129 10 10
Kiểm tra trình độ ngoại ngữ và tin học theo chuẩn đầu ra Không tính điểm. Sinh viên đạt chuẩn mới đủ điều kiện tốt nghiệp. sinh viên được miễn kiểm tra nếu có chứng chỉ ngoại ngữ và tin học theo quy định.

2- Luật Kinh Doanh

TT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
HP/BM
SỐ
TC
BỐ TRÍ CÁC HỌC KỲ
1 2 3 4 5 6 7 8
Tổng số tín chỉ 127 10 15 26 11 20 20 13 10
Kiến thức giáo dục đại cương 36 10 15 8 3
Kiến thức bắt buộc 24 7 9 5 3
1 1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1
Principles of Maxism-Leninism 1
LLNL1103 2 2
2 2 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2
Principles of Maxism-Leninism 2
LLNL1104 3 3
3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Ideology
LLTT1101 2 2
4 4 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Political revolution roadmap of the Communist Party of Vietnam
LLDL1101 3 3
5 5 Ngoại ngữ
Foreign Language
NNKC 9 3 3 3
6 6 Toán cho các nhà kinh tế 1
Mathematics for Economics 1
TOCB1105 2 2
7 7 Tin học đại cương
Basic Informatics
TIKT1109 3 3
Giáo dục thể chất
Physical Education
GDTC 4 1 1 1 1
Giáo dục quốc phòng
Military Education
GDQP 8 4 4
Kiến thức bắt buộc của Trường 12 3 6 3
8 1 Kinh tế vi mô 1
Microeconomics 1
KHMI1101 3 3
9 2 Kinh tế vĩ mô 1
Macroeconomics 1
KHMA1101 3 3
10 3 Quản lý học 1
Essentials of Management 1
QLKT1101 3 3
11 4 Quản trị kinh doanh 1
Business Management 1
QTTH1102 3 3
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 91 18 8 20 20 13 10
Kiến thức bắt buộc của Trường 6 6
12 2 Lý thuyết tài chính tiền tệ 1
Monetary and Financial Theories 1
NHLT1101 3 3
13 3 Nguyên lý kế toán
Accounting Principles
KTKE1101 3 3
Kiến thức chung của ngành 51 2 12 6 17 11 3
14 1 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
Doctrines of State and Law 1
LUCS1106 2 2
15 2 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
Doctrines of State and Law 1
LUCS1106 3 3
16 3 Tiếng Anh pháp lý 1
English for Law 1
LUCS1109 3 3
17 4 Luật hiến pháp
Constitutional Law
LUCS1104 3 3
18 5 Luật hành chính
Administrative Law
LUKD1105 3 3
19 6 Luật dân sự 1
Civil Law 1
LUKD1103 3 3
20 7 Luật dân sự 2
Civil Law 2
LUKD1104 3 3
21 8 Luật hình sự 1
Criminal Law 1
LUKD1106 3 3
22 9 Công pháp quốc tế
Public International Law
LUKD1101 3 3
23 10 Luật thương mại 1
Law in Commerce 1
LUKD1110 3 3
24 11 Luật thương mại 2
Law in Commerce 2
LUKD1111 3 3
25 12 Tư pháp quốc tế
Private International Law
LUKD1123 3 3
26 13 Luật tố tụng dân sự
Law on Civil Procedures
LUKD1113 3 3
27 14 Luật lao động
Labor Law
LUKD1108 3 3
28 15 Luật tố tụng hình sự
Law on Criminal Procedures
LUKD1114 2 2
29 16 Tiếng Anh pháp lý 2
English for Law 2
LUCS1110 2 2
30 17 Luật thương mại quốc tế
Law in International Commerce
LUKD1112 3 3
31 18 Luật sở hữu trí tuệ
Law on Intellectual Property
LUKD1109 3 3
Kiến thức lựa chọn của ngành
(SV tự chọn 1 học phần trong mỗi tổ hợp)
6 2 4
32 1 Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam
History of Vietnamese State and Law
LUCS1102 2 2
Lịch sử Văn minh thế giới
History of World Civilization
DLLH1107
Logic học
Logics
LUCS1103
Đại cương văn hóa Việt nam
Vietnamese culture foundation
NNTV1107
Thống kê kinh doanh
Business statistics
TKKD1105
Kinh tế đầu tư
Investment Economics
DTKT1101
33 2 Phân tích kinh doanh
Business analysis
KTQT1105 2 2
Kinh tế phát triển
Development Economics
PTKT1101
Đạo đức kinh doanh
Business Ethics
QTVH1105
Tâm lý quản lý
Psychology in Management
QLKT1102
Xây dựng văn bản pháp luật
Drafting Legal Documents
LUKD1124
Luật hình sự 2
Criminal Law 2
LUKD1107
34 3 Pháp luật môi trường
Environmental Law
LUKD1120 2 2
Luật học so sánh
Comparative Law
LUCS1105
Kinh doanh quốc tế
International Business
TMKD1102
Kiểm toán căn bản
Basic Auditing
KTKI1102
Quản trị chiến lược
Strategic Management
QTKD1103
Quản lý phát triển kinh tế địa phương
Managing Local Economic Development
QLKT1116
Kiến thức bắt buộc của chuyên ngành 12 3 5 4
34 1 Đề án môn học Luật thương mại
Essay on Law in Commerce
LUKD1131 2 2
35 2 Hợp đồng thương mại quốc tế
Law of International Commercial
LUKD1166 3 3
36 3 Pháp luật đầu tư quốc tế
International investment Law
LUKD1167 2 2
37 4 Pháp luật hàng hải và bảo hiểm quốc tế
Law on International Maritime and insurance
LUKD1168 3 3
38 5 Pháp luật về các biện pháp khắc phục thương mại
Law on International Trade
LUKD1169 2 2
Kiến thức lựa chọn của chuyên ngành
(SV tự chọn 1 học phần trong mỗi tổ hợp)
6 6
40 1 Pháp luật giao dịch điện tử
Laws on E- transaction
LUKD1147 2 2
2 Luật WTO
WTO Law
LUKD1170
3 Pháp luật ngân hàng
Laws on Banking
LUKD1154
4 Hội nhập kinh tế quốc tế
International Econmic Integration
TMKQ1108
5 Pháp luật thương mại và kinh doanh EU
Trade and business laws in EU
LUKD1158
41 1 Kỹ năng xác lập và thực hiện hợp đồng thương mại
(học bằng tiếng Anh)
Skills on formulation and execution of commercial contracts
(study in English)
LUKD1133 2 2
2 Pháp luật tài chính
Laws on Finance
LUKD1156
3 Chuyên đề Luật trọng tài quốc tế
International Arbitration Law
LUKD1126
4 Luật thương mại và kinh doanh Hoa Kỳ
US laws on trade and business
LUKD1141
5 Chuyên đề Luật thương mại và kinh doanh ASEAN
Trade and business laws in ASEAN
LUKD1125 2
42 1 Quản trị nhân lực
Human Resource Management
NLQT1104 2
2 Pháp luật hôn nhân và gia đình
Law on Marriage and Family
LUKD1117
3 Pháp luật hải quan Việt Nam
Laws on customs
LUKD1148
4 Quản trị kinh doanh bảo hiểm
Insurance Business Administration
BHKT1104
5 Thanh toán và Tín dụng thương mại quốc tế
Payment anh Credit in International Trade
NHQT1114
Chuyên đề thực tập – Luật kinh doanh quốc tế
Intership Programme – International Business Law
LUKD1130 10 10
Kiểm tra trình độ ngoại ngữ và tin học theo chuẩn đầu ra Không tính điểm. Sinh viên đạt chuẩn mới đủ điều kiện tốt nghiệp. sinh viên được miễn kiểm tra nếu có chứng chỉ ngoại ngữ và tin học theo quy định.

Bài viết liên quan