Trang chủ / Chương Trình Đào Tạo trong nước / Chương Trình Đào Tạo Đại Học Cần Thơ-Khoa Luật-Ngành Luật Tư Pháp

Chương Trình Đào Tạo Đại Học Cần Thơ-Khoa Luật-Ngành Luật Tư Pháp

Chương Trình Đào Tạo Đại Học Cần Thơ-Khoa Luật-Ngành Luật Thương Mại

Stt Tên môn học TC
1 QP006 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*) 2
2 QP007 Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*) 2
3 QP008 Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*) 3
4 QP009 Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*) 1
5 TC100 Giáo dục thể chất 1+2+3 (*) 3
6 XH023 Anh văn căn bản 1 (*) 4
7 XH024 Anh văn căn bản 2 (*) 3
8 XH025 Anh văn căn bản 3 (*) 3
9 XH031 Anh văn tăng cường 1 (*) 4
10 XH032 Anh văn tăng cường 2 (*) 3
11 XH033 Anh văn tăng cường 3 (*) 3
12 FL001 Pháp văn căn bản 1 (*) 4
13 FL002 Pháp văn căn bản 2 (*) 3
14 FL003 Pháp văn căn bản 3 (*) 3
15 FL007 Pháp văn tăng cường 1 (*) 4
16 FL008 Pháp văn tăng cường 2 (*) 3
17 FL009 Pháp văn tăng cường 3 (*) 3
18 TN033 Tin học căn bản (*) 1
19 TN034 TT. Tin học căn bản (*) 2
20 ML014 Triết học Mác – Lênin 3
21 ML016 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2
22 ML019 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
23 ML021 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
24 ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
25 KL051 Quyền con người 2
26 ML007 Logic học đại cương 2
27 XH028 Xã hội học đại cương 2
28 KN001 Kỹ năng mềm 2
29 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
30 KN002 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 2
31 KL233 Học thuyết pháp lý 2
32 KL101 Lý luận Nhà nước và pháp luật 1 2
33 KL102 Lý luận Nhà nước và pháp luật 2 2
34 KL301 Luật Hiến pháp 1 2
35 KL302 Luật Hiến pháp 2 2
36 KL113 Lịch sử nhà nước và pháp luật 2
37 KL105 Luật so sánh 2
38 KL115 Phương pháp nghiên cứu khoa học – Luật 2
39 KL127 Luật hành chính 3
40 KL130 Luật dân sự: lý luận chung về luật dân sự 2
41 KL131 Pháp luật thương mại 1 2
42 KL132 Pháp luật thương mại 2 2
43 KL123 Luật lao động 3
44 KL124 Luật tài chính nhà nước 3
45 KL327 Luật đất đai 3
46 KL375 Công pháp quốc tế 3
47 KL328 Luật môi trường 2
48 KL116 Thuật ngữ pháp lý – Tiếng Anh 2
49 KL117 Thuật ngữ pháp lý – Tiếng Pháp 2
50 KL222 Luật hình sự: Những vấn đề lý luận về tội phạm 2
51 KL223 Luật hình sự: Những vấn đề lý luận về hình phạt 2
52 KL203 Luật hình sự: Định tội và định khung hình phạt 3
53 KL224 Luật dân sự: Tài sản, quyền sở hữu và quyền thừa kế 3
54 KL204 Luật dân sự: Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự 3
55 KL225 Những vấn đề lý luận chung về luật tố tụng hình sự 2
56 KL205 Trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự 3
57 KL226 Những vấn đề lý luận chung về luật tố tụng dân sự 2
58 KL206 Trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc dân sự 3
59 KL207 Pháp luật về quan hệ hôn nhân và quan hệ gia đình 3
60 KL335 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 2
61 KL344 Bảo đảm nghĩa vụ 2
62 KL404 Luật hợp đồng thông dụng 2
63 KL401 Tội phạm học 2
64 KL376 Tư pháp quốc tế 3
65 KL208 Luật hình sự quốc tế 2
66 KL333 Luật thương mại quốc tế 2
67 KL108 Luật dân sự La Mã 2
68 KL403 Giám định pháp y 2
69 KL406 Thực hành nghề luật 2
70 KL353 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành chính 2
71 KL400 Khoa học điều tra hình sự 2
72 KL410 Luật về bất động sản 2
73 KL114 Soạn thảo văn bản pháp luật 2
74 KL429 Luật trách nhiệm dân sự 2
75 KL428 Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm 2
76 KL370 Luận văn tốt nghiệp – Luật 10
77 KL411 Tiểu luận tốt nghiệp – Luật 4
78 KL412 Chuyên đề luật hình sự và tố tụng hình sự 2
79 KL413 Chuyên đề luật dân sự và tố tụng dân sự 2
80 KL414 Chuyên đề luật thương mại và tố tụng thương mại 2
81 KL415 Chuyên đề luật hành chính và tố tụng hành chính 2
82 KL416 Chuyên đề luật sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ 2
83 KL397 Nghiệp vụ tòa án 2
84 KL417 Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2
85 KL431 Thực tập tốt nghiệp (**) 2

Bài viết liên quan