Trang chủ / Chương Trình Đào Tạo trong nước / Chương Trình Đào Tạo Đại Học Cần Thơ-Khoa Luật-Ngành Luật Thương Mại

Chương Trình Đào Tạo Đại Học Cần Thơ-Khoa Luật-Ngành Luật Thương Mại

Chương Trình Đào Tạo Đại Học Cần Thơ-Khoa Luật-Ngành Luật Thương Mại

Stt Tên môn học TC
1 QP006 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*) 2
2 QP007 Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*) 2
3 QP008 Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*) 3
4 QP009 Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*) 1
5 TC100 Giáo dục thể chất 1+2+3 (*) 3
6 XH023 Anh văn căn bản 1 (*) 4
7 XH024 Anh văn căn bản 2 (*) 3
8 XH025 Anh văn căn bản 3 (*) 3
9 XH031 Anh văn tăng cường 1 (*) 4
10 XH032 Anh văn tăng cường 2 (*) 3
11 XH033 Anh văn tăng cường 3 (*) 3
12 FL001 Pháp văn căn bản 1 (*) 4
13 FL002 Pháp văn căn bản 2 (*) 3
14 FL003 Pháp văn căn bản 3 (*) 3
15 FL007 Pháp văn tăng cường 1 (*) 4
16 FL008 Pháp văn tăng cường 2 (*) 3
17 FL009 Pháp văn tăng cường 3 (*) 3
18 TN033 Tin học căn bản (*) 1
19 TN034 TT. Tin học căn bản (*) 2
20 ML014 Triết học Mác – Lênin 3
21 ML016 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2
22 ML019 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
23 ML021 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
24 ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
25 KL051 Quyền con người 2
26 ML007 Logic học đại cương 2
27 XH028 Xã hội học đại cương 2
28 KN001 Kỹ năng mềm 2
29 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
30 KN002 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 2
31 KL233 Học thuyết pháp lý 2
32 KL101 Lý luận Nhà nước và pháp luật 1 2
33 KL102 Lý luận Nhà nước và pháp luật 2 2
34 KL301 Luật hiến pháp 1 2
35 KL302 Luật hiến pháp 2 2
36 KL113 Lịch sử nhà nước và Pháp luật 2
37 KL105 Luật so sánh 2
38 KL115 Phương pháp nghiên cứu khoa học – Luật 2
39 KL127 Luật hành chính 3
40 KL122 Luật hôn nhân và gia đình 2
41 KL118 Luật hình sự phần chung 2
42 KL119 Luật hình sự phần riêng 2
43 KL371 Luật tố tụng hình sự 2
44 KL231 Luật dân sự: Chủ thể, tài sản, quyền sở hữu và quyền thừa kế 2
45 KL133 Luật dân sự: Nghĩa vụ dân sự 2
46 KL375 Công pháp quốc tế 3
47 KL327 Luật đất đai 3
48 KL213 Luật môi trường 3
49 KL116 Thuật ngữ pháp lý – Tiếng Anh 2
50 KL117 Thuật ngữ pháp lý – Tiếng Pháp 2
51 KL214 Pháp luật về thương nhân 3
52 KL215 Luật thương mại 3
53 KL230 Luật tố tụng thương mại và phá sản 3
54 KL384 Luật về kinh doanh bất động sản 2
55 KL331 Tư pháp quốc tế 1 2
56 KL332 Tư pháp quốc tế 2 2
57 KL232 Luật thương mại quốc tế tư 3
58 KL393 Pháp luật về đầu tư 2
59 KL322 Luật lao động 1 2
60 KL218 Luật lao động 2 2
61 KL228 Luật ngân sách nhà nước 2
62 KL219 Luật thuế 3
63 KL388 Luật ngân hàng 2
64 KL335 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 2
65 KL235 Pháp luật về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 3
66 KL396 Pháp luật về thương mại điện tử 2
67 KL374 Luật tố tụng dân sự 2
68 KL391 Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán 2
69 KL392 Pháp luật về hoạt động xuất nhập khẩu 2
70 KL427 Pháp luật về hợp đồng trong thương mại 2
71 KL428 Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm 2
72 KL380 Luật an sinh xã hội 2
73 KL221 Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng thương mại 2
74 KL406 Thực hành nghề Luật 2
75 KL217 Luật thương mại quốc tế công 2
76 KL370 Luận văn tốt nghiệp – Luật 10
77 KL411 Tiểu luận tốt nghiệp – Luật 4
78 KL424 Luật thương mại chuyên sâu 4
79 KL344 Bảo đảm nghĩa vụ 2
80 KL425 Pháp luật về các hiệp định thương mại 2
81 KL431 Thực tập tốt nghiệp (**) 2
82 KL395 Luật thuế quốc tế 2
83 KL114 Soạn thảo văn bản pháp luật 2
84 KL234 Pháp luật về kinh doanh dịch vụ Logistics 2
85 KL397 Nghiệp vụ tòa án 2

Bài viết liên quan