Trang chủ / Chương Trình Đào Tạo trong nước / Chương Trình Đào Tạo Đại Học Cần Thơ-Khoa Luật-Ngành Luật Hành Chính

Chương Trình Đào Tạo Đại Học Cần Thơ-Khoa Luật-Ngành Luật Hành Chính

Thông Tin Chương Trình Đào Tạo Khoa Luật – Ngành Luật Hành Chính Đại Học Cần Thơ

Stt Tên môn học TC
1 QP006 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*) 2
2 QP007 Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*) 2
3 QP008 Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*) 3
4 QP009 Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*) 1
5 TC100 Giáo dục thể chất 1+2+3 (*) 3
6 XH023 Anh văn căn bản 1 (*) 4
7 XH024 Anh văn căn bản 2 (*) 3
8 XH025 Anh văn căn bản 3 (*) 3
9 XH031 Anh văn tăng cường 1 (*) 4
10 XH032 Anh văn tăng cường 2 (*) 3
11 XH033 Anh văn tăng cường 3 (*) 3
12 FL001 Pháp văn căn bản 1 (*) 4
13 FL002 Pháp văn căn bản 2 (*) 3
14 FL003 Pháp văn căn bản 3 (*) 3
15 FL007 Pháp văn tăng cường 1 (*) 4
16 FL008 Pháp văn tăng cường 2 (*) 3
17 FL009 Pháp văn tăng cường 3 (*) 3
18 TN033 Tin học căn bản (*) 1
19 TN034 TT. Tin học căn bản (*) 2
20 ML014 Triết học Mác – Lênin 3
21 ML016 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2
22 ML019 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
23 ML021 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
24 ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
25 KL051 Quyền con người 2
26 ML007 Logic học đại cương 2
27 XH028 Xã hội học đại cương 2
28 KN001 Kỹ năng mềm 2
29 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
30 KN002 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 2
31 KL233 Học thuyết pháp lý 2
32 KL101 Lý luận nhà nước và pháp luật 1 2
33 KL102 Lý luận nhà nước và pháp luật 2 2
34 KL301 Luật hiến pháp 1 2
35 KL302 Luật hiến pháp 2 2
36 KL113 Lịch sử nhà nước và pháp luật 2
37 KL105 Luật so sánh 2
38 KL115 Phương pháp nghiên cứu khoa học – Luật 2
39 KL118 Luật hình sự phần chung 2
40 KL119 Luật hình sự phần riêng 2
41 KL231 Luật dân sự: Chủ thể, tài sản, quyền sở hữu và quyền thừa kế 2
42 KL133 Luật dân sự: Nghĩa vụ dân sự 2
43 KL131 Pháp luật thương mại 1 2
44 KL132 Pháp luật thương mại 2 2
45 KL122 Luật hôn nhân và gia đình 2
46 KL123 Luật lao động 3
47 KL124 Luật tài chính nhà nước 3
48 KL114 Soạn thảo văn bản pháp luật 2
49 KL116 Thuật ngữ pháp lý – Tiếng Anh 2
50 KL117 Thuật ngữ pháp lý – Tiếng Pháp 2
51 KL303 Luật hành chính 1 2
52 KL304 Luật hành chính 2 2
53 KL210 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt bằng 2
54 KL353 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành chính 2
55 KL365 Pháp luật về thanh tra 2
56 KL371 Luật tố tụng hình sự 2
57 KL227 Pháp luật tố tụng dân sự 3
58 KL327 Luật đất đai 3
59 KL328 Luật môi trường 2
60 KL375 Công pháp quốc tế 3
61 KL376 Tư pháp quốc tế 3
62 KL377 Pháp luật về xây dựng 2
63 KL383 Quản lý nhà nước về hộ tịch 2
64 KL385 Thủ tục hành chính về nhà đất 2
65 KL335 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 2
66 KL404 Luật hợp đồng thông dụng 2
67 KL386 Pháp luật về nhà ở 2
68 KL378 Luật hành chính 3 2
69 KL380 Luật an sinh xã hội 2
70 KL211 Luật hiến pháp nước ngoài 2
71 KL212 Luật hành chính các nước 2
72 KL229 Luật hiến pháp chuyên sâu 2
73 KL333 Luật thương mại quốc tế 2
74 KL406 Thực hành nghề Luật 2
75 KL344 Bảo đảm nghĩa vụ 2
76 KL420 Pháp luật về giá đất 2
77 KL370 Luận văn tốt nghiệp – Luật 10
78 KL411 Tiểu luận tốt nghiệp – Luật 4
79 KL431 Thực tập tốt nghiệp (**) 2
80 KL418 Quản lý nhà nước về đô thị và nông thôn 2
81 KL419 Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính 2
82 KL397 Nghiệp vụ tòa án 2
83 KL382 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính 2
84 KL421 Các hoạt động hành chính tư pháp 2
85 KL422 Xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực 2
86 KL423 Pháp luật về thanh tra đất đai

 

Bài viết liên quan